چی بگم از كجا بگم
دردمو با كیا بگم

بهتره كه دم نزنمبهاربیست          www.bahar20.sub.ir
حرفی از عشقم نزنم
از عشقی كه گم شد ورفت
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
عاشق مردم شدو رفت
عشقی كه بی فروغ نبود
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
برای من دروغ نبود
بغض نشسته تو گلوم
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
وقتی نشستی روبه روم
من از خودم چرا بگم
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
باید از اون چشا بگم
خیره تو چشم مست تو
دست میدم به دست تو
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
دل از زمونه میكنم
حرف دلم رو میزنم
چه حالتی داره چشات
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
نرگس بیماره چشات
چشم تو خوابم میكنه
مست و خرابم میكنه
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
وقتی نشستی رو به من
ازعاشقی بگو به من
بزار چشات دل ببره
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
اینجوری باشه بهتره
چشات اگه پس نزنن
چشای سرسپردمو
بهاربیست          www.bahar20.sub.ir
میشه فراموش كنم
خاطره های مردمو