عمو آمار باف، بله، دروغاتو خوب بافتی، بله ،به ملت انداختی، بله، عمو اومده، چی چی رو برده!!!شرم حیا، با

صدای چی !!!!!! بگم بگم بگم ؟؟