سلام به همه ی داداشا و ابجی های نازنینم  باید به عرض برسونم

 به دلیله نزدیک شدن به امتحانات خوف اور خرداد بنده مقدور نیستم

سایتمو اپ کنم اگه ازم خبری نشد تا اخر خرداد بدونید دیگه امتحانا

 منو از پا دراورده ولی  این وسط مشکلی نیستا بشینید سایتمو

ببینید برا تک تکش نظر بزارید که بعد امتحانا امدم ذوق کنم جونه بهار

 یادتون نره ها  ولی منتظرم باشید خداحافظیم راستکی نیست

وسطای خرداد میام