زندگی همیشه بهار نیست

ADAM__~1(01).jpg

 

گاهی ابرهای تیره و خزان به زندگی انسانها

سایه مرگ می افکند و بهترین دوستان را از هم جدا می کند

اگر روزی بی رحم سرنوشت ما دوستان ویاران را از هم جدا کرد

به نوشته های من نظر افکن و به یاد بیاور که چقدر...............