بر سنگ مزارم بنویس:


زیر این سنگ جوانی خفته است

با هزاران ای کاش

و دو چندان افسوس

که به هر لحظه ی عمرش گفته ست

بنویس:

این جوان بر اثر ضربه ی کاری مرده ست...

نه بنویس:

این جوان در عطش دیدن یاری مرده ست...

جلوی روز وفاتم بنویس:

روز قربان شدن عاطفه در چشم نگار

روز پژمردن گل در فصل بهار

روز اعدام جنون بر سر دار

روز خوشبختی یار...........

راستی!

شعر یادت نرود

روی سنگم بنویس:

آی گل های فراموشی باغ!

مرگ از باغچه ی کوچکمان می گذرد داس به دست

و گلی چون لبخند می برد از بر ما....