وقتی که توی جاده ها یه همسفر پیدا نشه    
                   وقتی که تو مسیر شب حتی سحر پیدا نشه
                   وقتی که هیچکس نباشه وقتی ستاره در نیاد
                    حتی با این قاصدکا ازتو برام خبر نیاد
                   دوباره توی کوچه ها راهی یه سفر می شم
                    دنبال اشک تو دوباره دربه در می شم
                    خسته ترازهمیشه بازبغض صدامومی شکنم
                   دل روپیشت جامی ذارم خط می کشم روبودنم
                   خسته می شم ازاسمون بس که بزرگ ومبهمه
                    بس که مثل چشمای توبارونی وپرازغمه
                   می گم بمون پیشم ولی می گی که من بایدبرم
                    برای اخرین نگات توجاده ها منتظرم