عشق یعنی،زندگی در یك بهشت

عشق یعنی،انتهای سر نوشت

عشق یعنی،قطره اشك صدف

                                            مستی و رقص سماواتی دف

عشق یعنی،گریه های چشم خمار

                                            بوسه های مهر بر لب یار

عشق یعنی،شور آتش در نفس

                                            ضجه های زندگی كنج قفس

عشق یعنی،موج بر دریای مهر

                                            نور لبخند ستاره در سپهر

عشق یعنی،شمع دل افروختن

                                            همچو پروانه در آتش سوختن

عشق یعنی،معرفت یعنی شعور

                                    عشق یعنی،اشك خونین در میان چشم كور

عشق یعنی،علت آوارگی

                                              بی ریا بودن،صفا و سادگی

عشق یعنی،اسب وحشی بی سوار

                                     عشق یعنی،همچو مجنون در گریز از روزگار

عشق یعنی،سینه ای آغوش راز

                                                عشق یعنی آنچه بر هر كس نیاز